“Spesialundervisning skal ivareta muligheter elevene skal ha til å nå realistiske mål dersom det ikke lar seg gjøre innenfor ordinær opplæring. Derfor er det viktig at skolen bevisst bruker det handlingsrommet som ordinær opplæring gir, før rektor melder eleven til PP-tjenesten. Skolen må kartlegge, vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak på skolen innenfor rammen av ordinær opplæring. Dette er også presisert i opplæringsloven § 5-4.

Det er vanskelig å vite på forhånd hvilke barn, unge og voksne som har behov for særskilt hjelp og støtte. Derfor er det nødvendig at kommunen og fylkeskommunen har systemer for å fange opp og følge opp elevers vansker, både innenfor rammen av den ordinære opplæringen og gjennom spesialundervisning.”

Mange barn med hørselshemming trenger sannsynligvis noe spesialundervisning. Dette kan for eksempel være lytte- og taletrening, logopoedhjelp, ekstra hjelp til begreps- og språktrening og hjelp ift sosiale utfordringer. Omfang og organisering må bestemmes ut fra den enkelte elevs individuelle behov.

PPT skal da skrive en egen sakkyndig vurdering på dette. Denne skal utformes i samarbeid med foreldrene.

“Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.” (§5-4 i opplæringsloven)

Kommunen fatter så et vedtak på grunnlag av den sakkyndige vurderingen. Deretter må skolen skrive en individuell opplæringsplan for de fagene som eleven har spesialundervisning i. Hvert halvår skriver lærerne til eleven en rapport som sier noe om måloppnåelsen som er satt i denne individuelle opplæringsplanen.