Er barnet ditt hørselshemmet har hun de samme rettigheter som andre barn i skolen. Den norske skole har inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæring som noen av sine overordnede prinsipper. Det er viktig å være klar over at lik opplæring ikke nødvendigvis gir likeverdig opplæring. Alle barn er forskjellige. Om ikke barnet kan få sin tilpassede opplæring innenfor de ordinære rammene kan barnet ha rett på tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning.

Dette kapittelet vil si noe mer utdypende om §§ 2-6, 5-1 og 9a. Du vil finne linker til andre relevante temaer i sidemenyen til høyre.

“Språk er grunnleggende for menneskets kognitive utvikling, og det er derfor det viktigste redskapet for læring, kommunikasjon og samhandling med andre. I disse prosessene spiller hørselen normalt en sentral rolle. Tilegnelse av språk, sosial utvikling og erfarings-grunnlag er derfor kritiske områder for barn med hørselstap. Å ha tilgang til et kommunikativt fellesskap har på denne bakgrunnen avgjørende betydning for barn og unges utvikling.” Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming.